بسمه تعالي

 

 دسته بندي انواع فرم ها در پوشه كار

 

 

1-  فرم هاي مربوط به آموزگار: 3نمونه مي باشد:

 

الف) فرم فهرست محتوا:

 اين فرم در آغاز سال براي هر كتاب در پوشه كار دانش آموزان يك برگ تهيه مي گردد و براي هر كتاب جداگانه ،قرار داده مي شود. تمامي عملكرد ها و فعاليت هاي دانش اموز كه فرايندي در طي سال انجام گرفته و نياز به ثبت و ورود به پوشه كار دارد ابتدا بايد در اين فرم ثبت سپس وارد پوشه كار گردد. اما بعضي از آثار را كه دانش آموزبا عمل و رفتارخود انجام داده است  ولي نيازي نمي بينيد كه در داخل پوشه كار قرارگيرد  و يا حجيم است ويا مفهوم درسي را از طريق  نمايش انتقال داده است (آزمون عملكردي شبيه سازي شده)را در صورت مهم بودن و صلاحديد شما مي توان در فهرست محتوا ثبت و آثار مربوطه را به دانش آموز برگرداند .

اين فرم را در صورت صلاحديد به كمك دانش آموزان نيز مي توان پر كرد ولي ارزيابي اين فرم فقط توسط  معلم مربوطه انجام خواهد گرفت.

اين فرم منبعي ارزشمند از عملكرد هاي دانش آموزان براي قضاوت در باره عملكرد دانش آموزان در طول سال تحصيلي و تلفيق ان با نتايج دفتر فرايند هاي كلاسي و صدور كارنامه پاياني براي دانش آموزان است.

 طريقه پركردن:

--منظور از نمونه كار يا سند:

موضوع فعاليت و يا آزمون مورد نظر مي باشد .مانند تقسيم تفريق مساحت كسر و يا املا- انشاء- و هر موضوعي كه شما مد نظر داشته ايد تا دانش آموزان را در آن باره ارزشيابي نماييد.

--منظور از نوع ابزار :

ابزارهاي 20گانه ارزشيابي مي باشد نه وسايل انجام كار.(سنگ . كاغذ و قيچي ....)

ابزارهاي 20گانه شامل آزمون هاي عملكردي (كتبي شناسايي شبيه سازي و نمونه كار( ابزارهاي سنجش مشاهده اي ( چك ليست مقياس هاي درجه بندي واقعه نگاري)آزمون هاي مداد كاغذي پروژه انواع تكاليف درسي و...

--منظور از ملاك ها:

 اهداف و انتظارات  شما براي رعايت آن توسط دانش آموزان است . همانند رعايت درست نويسي روي خط نويسي علائم نگارشي وزيبا نويسي و..است.

 

ب-)) نمون برگ ارزيابي معلم از پوشه كار و عملكرد دانش آموزان:

شکل اجرایی این نمون برگ در جهت کم کردن حجم کاری همکاران محترم تغییر پیداکرد.بدین صورت که گزارشات ماهانه که در جدول شماره 6 دفتر فرایند های کلاسی ثبت می گردد مبنای بسیار خوبی برای ارائه گزارش کتبی به اولیاء می باشد که در یکم تا 15 آذر ماه به صورت جداگانه  و دوستون در کنار هم عملکرد هر دانش آموز به اولیاء گزارش داده می شود.

در هر نوبت يك بار به صورت كتبي به اولياء جهت قرار گرفتن در روند پيشرفت فرايندي دانش اموزان قرار داده خواهد شد.((در واقع مي توان فرض كرد همان نقش كارنامه مستمر را درنظام نمره اي دارد))

 از آنجا كه اين فرم بايد دوبار درهر نوبت پر گردد و به اطلاع اوليا رسانده شود امابا توجه به حجم كاري معلمان  و رسيدگي به مساله مهم افزايش كيفيت يادگيري دانش آموزان و فعاليت هاي درون كلاسي ، صلاح را برآن ديديم اين فرم در هر نوبت كتبا فقط يك بار به اولياء ارائه گردد ولي بار دوم در هر نوبت، وضعيت دانش آموزان را مي توان به صورت شفاهي  به  در جلسات به اولياء گزارش داد.

 

ج)) نمون برگ  پيشرفت تحصيلي :

 

اين فرم تخصصي ترين فرم معلم است كه بايد در آخر سال ( خرداد ماه  در صورت قبولي يا شهريور ماه در صورت قبولي ياعدم قبولي ) پر گردد و در پرونده تحصيلي دانش آموز قرار گيرد.

 كامل كردن اين فرم نياز به دقت همكاران دارد چون توصيف كامل عملكرد يك ساله را در بر مي گيرد .

نكته : نيازي به نوشتن ريز مطالب نيست بلكه جمع بندي نهايي همكاران در خصوص  دانش آموز مورد نظر جهت شناخت معلم سال بعد و يا مسولين مدرسه .و ... مدنظر مي باشد.

براي نمونه :

درس قرآن: در خواندن سوره ها دقت عمل دارد از مشاركت مطلوبي در گروه برخوردار است-در جمع آوري مطالب در باره  مفاهيم قرآني تلاش قابل قبولي دارد

درس بخوانيم:متن  دروس را شمرده شمرده مي خواند-درنوشتن نياز به دقت بيشتري دارد-در پروراندن مفاهيم انشاء مهارت لازم را بدست آورده است. تمرينات كتاب بنويسيم را بادقت وخط زيبا انجام مي دهد و...

رياضي : عموما در درك مفاهيم رياضي عملكرد خوبي داشته است تمرينات را با دقت انجام مي دهد والدين تعامل خوبي با دانش آموز دارند-دانش آموز نيازمند توجه بيشتر معلم است-

و...

2-نمون برگ خودارزيابي دانش آموزان:

اين فرم براي خود ارزيابي دانش آموز و مقايسه خود با روند پيشرفت تحصيلي خود مي باشد . كه بايد هر ماه يك بار توسط خود دانش آموز پس از بازبيني و مشاهده دقيق پوشه كار((مي تواند جهت كمك بيشتر به شناخت خود از دفتر املاء-انشاء -مشق ،وكتاب كارهاي خود نيز كمك بگيرد)) در منزل توسط خودش كامل گردد وجايگاه خودش را در اين طيف وسيع پيشرفت پيدا كرده و اورا نسبت به توانايي هاي خود آگاه كرده سپس در صورت وجود ضعف برنامه هاي خود را جهت رفع ضعف مورد نظر ارائه و با نظارت اولياء و معلم مرتفع نمايد

نكته : همكاران مي توانند در روزچهار شنبه آخر هر ماه پوشه كار را با تاكيد بيشتر جهت حفظ آن به دانش آموز يا اولياء وي داده و تا شنبه فرصت لازم را جهت تجزيه و تحليل به دانش آموز داده شود و در اين زمان حدالمقدور به دانش آموزان مشق و تكاليف درسي داده نشود تا به دقت به ارزيابي عملكرد ماهانه خود بپردازد.

3-فرم ارزيابي والدين از پوشه كار:

اين فرم جهت مشاركت و مسوليت پذيري اولياء در خصوص فرزندان خود مي باشد و بايد آنها هر سه ماه يكبار خودشان پس از بازبيني دقيق عملكرد دانش آموزان در پوشه كار فرم مربوطه را كامل و در آخر پوشه كار قرار دهند

 

فرم هاي مقطعي:

 

1-  فرم شرح حال :

اين فرم خصوصي است و بايد در پوشه كار معلم  جهت شناخت هرچه بيشتر دانش آموزان و اولياء آنان در نظر گرفته شده است.

 اين فرم در 2 نمونه طراحي شده است . همكار مختار به انتخاب يكي از موارد مي باشد.

الف -يك نمونه آن كلي است و تعداد كاغذهاي كمتري جهت ثبت و نگهداري آن مورد نياز است .( توصيه مي گردد)

ب-نمونه دوم آن انفرادي بوده است كه براي هر دانش آموز جداگانه بايد پر گردد

2- فرم واقعه نگاري :

در صورت وقوع واقعه يا رخدادي خاص كه در قضاوت نهايي شما از دانش آموز مورد نظر تاثير گذار خواهد بود مي توانيد فرم مربوطه را كامل كرده وبه جهت خصوصي بودن در پوشه كار معلم نگهداري خواهد شد

 

 

فرم كودك در منزل:

 فقط براي مديريت ونظارت دقيق تر والدين بر عملكرد دانش آموزان در منزل بوده  و استفاده از آن اختياري مي باشد.ونيازي براي قرار دان آن در پوشه كار نيست.
موضوعات مرتبط: ارزشيابي كيفي توصيفي
+ نوشته شده در  ساعت 20:32  توسط عباس اناري  |